PAPILDOMŲ PRIZŲ LAIMĖTOJAI:

1. Birželio 28 dienos papildomo prizo laimėtojai: R. Česnavičienė, I. Samuchovienė, M. Gricak.
2. Liepos 5 dienos papildomo prizo laimėtojai: J. Šemis-Kotvica, Ž. Kadiša, O. Tchagapsova.
3. Liepos 12 dienos papildomo prizo laimėtojai: R. Burzdžiūtė, D. Uogelytė, V. Pečeliūnienė.
4. Liepos 19 dienos papildomo prizo laimėtojai: A. Naraškevičienė, J. Slavinskas, S. Polianskaja.
5. Liepos 26 dienos papildomo prizo laimėtojai: E. Grinevic, V. Breivienė, M. Matuiza.

LIEPOS MĖNESIO PAGRINDINIO PRIZO -  AUSINIŲ AIR PODS LAIMĖTOJA: P. GRIGIENĖ
ŽAIDIMO „PIRK ir LAIMĖK!“ TAISYKLĖS

1. Bendrosios taisyklės

1.1. Žaidimo organizatorius UAB „Komoda“, įmonės kodas 302411633, juridinis adresas: Mainų g. 6-13, LT-94101, Klaipėda, toliau tekste „Organizatorius“.

1.2. Žaidimas vyksta nuo 2021 m. birželio 21 d. iki rugpjūčio 31 d. (imtinai).

1.3. Norėdamas tapti -žaidimo dalyviu, asmuo turi įsigyti prekių, už ne mažesnę sumą, nei 35 (trisdešimt penki) eurai su PVM. Atlikdamas užsakymą (už sumą aprašytą taisyklėse) kiekvienas asmuo sutikęs dalyvauti žaidime ir sutikęs su žaidimo taisyklėmis, automatiškai įtraukiamas į dalyvių sąrašą.

1.4. Apie laimėjimą: Organizatorius dalyviui praneša telefonu arba elektroniniu paštu, kuris buvo nurodytas pateikus užsakymą. Laimėtojai taip pat skelbiami svetainėje www.komoda.lt.

1.5. Informacija apie Žaidimą skelbiama interneto svetainėje www.komoda.lt, Komoda Facebook ir Instagram paskyroje.

1.6. Dalyvaudami Žaidime dalyviai sutinka, kad Žaidimo Organizatorius tvarkytų ir naudotų jų asmens duomenis kaip nurodyta šiose taisyklėse, taip pat sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.

2. Žaidimo prizai

2.1. Prizinis fondas:

2.1.1. iPhone 12 128GB Purple. Prizų fonde 1 vnt.

2.1.2. Apple Watch SE GPS, 40mm Gold. Prizų fonde 1 vnt.

2.1.3. Apple AirPods with Charging Case. Prizų fonde 1 vnt.

2.1.4. 3 poros kojinių ar pėdkelnių. Prizų fonde 30 vnt.

2.2. Prizų įteikimas laimėtojui įforminamas prizo įteikimo aktu.

2.3. Prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.

2.4. Už prizų įteikimą ir šių taisyklių laikymąsi įteikiant prizus atsakingas Organizatorius.

3. Žaidimų eiga

3.1. Asmenys, apsipirkę bent už 35 eurus internetinėje parduotuvėje www.komoda.lt, Žaidimo laikotarpiu nuo 2021 m. birželio 21 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. ir užsakymo metu pažymėję „Noriu dalyvauti žaidime. Su žaidimo taisyklėmis ir sąlygomis sutinku“, turi galimybę laimėti vieną iš priziniame fonde esančių Žaidimo prizų, nurodytų 2.1 punkte.

3.2. Asmuo, norintis dalyvauti Žaidime, gali daryti ne vieną užsakymą. Kiekvienas užsakymas padarytas už 35 Eur ir daugiau dalyvauja žaidime.

3.3. Laimėtoją renka Organizatorius atsitiktine tvarka iš visų Žaidime dalyvaujančių dalyvių. Pretenzijos dėl Žaidimo laimėtojų rinkimo tvarkos nėra priimamos.

3.4. Nuo žaidimo pradžios iki pabaigos, kiekvieną pirmadienį bus paskelbti trys 3-jų porų kojinių ar pėdkelnių laimėtojai. 2021 m. liepos 12 d. bus paskelbtas Apple AirPods ausinių laimėtojas, 2021 m. rugpjūčio 2 d. paskelbtas Apple Watch SE GPS, 40mm Gold  laikrodžio laimėtojas, ir pagrindinis prizas iPhone 12 128GB Purple telefonas bus paskelbtas rugsėjo 2 d. Visų prizų nugalėtojai bus renkami iš dalyvių padariusių užsakymus nuo 2021 m. birželio 21 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. ne mažiau nei už 35 Eur. ir sutiko su žaidimo taisyklėmis ir sąlygomis. Žaidimo nugalėtojai skelbiami tinklapyje www.komoda.lt ir informuojami asmeniškai: užsakyme nurodytu elektroniniu laišku arba telefonu.

3.5. Organizatorius turi teisę viešai svetainėje www.komoda.lt skelbti laimėtojų vardus ir pavardes.

4. Žaidimo sąlygos

4.1. Dalyvaudami Žaidime, dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir Organizatoriaus sprendimų.

4.2. Žaidime gali dalyvauti tik fiziniai asmenys ne jaunesni nei 18 metų.

4.3. Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo taisykles iš anksto informavus apie tai viešai internetinėje svetainėje www.komoda.lt.

4.4. Žaidime negali dalyvauti UAB „Komoda“ darbuotojai bei jų šeimų nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai (partneriai), sutuoktinis (partneris), sutuoktinio (partnerio) tėvai).

5. Prizų įteikimas

5.1. Apie laimėjimą visi laimėtojai bus informuojami užsakyme nurodytu el. pašto adresu arba nurodytu telefonu.

5.2. Prizus galima atsiimti ne vėliau kaip iki 2021 m. rugsėjo 15 dienos. Po susisiekimo su laimėtoju prizas gali keliauti nuo 3 iki 5 dienų.

5.3. Laimėtas prizas bus pristatomas tiesiai laimėtojui į namus.

5.4. Kurjerio pristatymo paslaugų išlaidas padengia Žaidimo Organizatorius.

5.5. Klaipėdoje gyvenantys dalyviai, kurie yra paskelbti laimėtojais, atsiimti prizus gali atvykę adresu Mainų g. 6-307 kab., Klaipėda darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00. Atsiimant prizus išrinktas laimėtojas privalo pateikti asmens dokumentą savo tapatybei patvirtinti.

5.6. Jeigu laimėtojas, atvykęs atsiimti prizo, negali patvirtinti savo tapatybės prizas laimėtojui neatiduodamas ir pretenzijos iš jo nepriimamos.

5.7. Visi prizų perdavimai įforminami prizo įteikimo aktu.

5.8. Laimėti ir neatsiimti prizai grąžinami Žaidimo Organizatoriui.

6. Duomenų apsauga

6.1. Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo koordinatorius UAB „Komoda“, įmonės kodas 302411633, juridinis adresas: Mainų g. 6-13, LT-94101, Klaipėda, info@komoda.lt.

6.2. UAB „Komoda“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:

6.2.1. Vardas ir pavardė;

6.2.2. Asmens kodas (tik prizą laimėjusių Žaidimo dalyvių);

6.2.3. El. pašto adresas;

6.2.4. Telefono numeris;

6.2.5. Pristatymo adresas.

6.3. Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užsakymo paskutiniame žingsnyje uždėjus varnelė „Noriu dalyvauti žaidime. Su žaidimo taisyklėmis ir sąlygomis sutinku“. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu info@komoda.lt atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.

6.4. Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:

6.4.1. Informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;

6.4.2. Žaidimo vykdymui;

6.4.3. Žaidimo kokybės užtikrinimui;

6.4.4. Problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;

6.4.5. Prizų Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;

6.4.6. Mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;

6.4.7. Kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.

6.5. Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu:

6.5.1. Organizatoriui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizus;

6.5.2. Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;

6.5.3. Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;

6.5.4. Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.

6.6. Dalyvių asmens duomenys saugomi įprasta tvarka, kadangi kiekvienas žaidimo dalyvis yra www.komoda.lt pirkėjas.

6.7. Žaidimo dalyvis turi teisę kreiptis į Žaidimo Organizatorių elektroniniu paštu info@komoda.lt  ir prašyti, kad organizatorius leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu Koordinatoriaus turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat perkeltų duomenis. Jeigu įvykdžius dalyvio prašymą yra apsunkinamas tokio asmens dalyvavimas Žaidime, dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.

6.8. Jeigu Žaidimo dalyvis mano, kad vykdant šį Žaidimą yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų apsauga, dalyvis turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai:
Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai
A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
El. paštas
ada@ada.lt