VISPĀRĪGI NOTEIKUMI


1. Šī privātuma politika ("Politika") attiecas uz UAB Komoda, kas atrodas H. Manto str. 7, Klaipėda, ar uzņēmuma kodu 302411633 (“Datu kontrolieris”), Personas datu apstrādes principiem un procedūrām, kā arī Datu pārziņa kontrolētās tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem, https://komoda.lt/ (“Vietne”).

2. Šīs politikas nolūkos datu subjekts ir jebkura fiziska persona, kuras personas datus apstrādā datu pārzinis.

3. Pārzinis nodrošina, ka, pieņemot un īstenojot šo politiku, tas cenšas īstenot šādus pamatprincipus attiecībā uz personas datu apstrādi:
3.1. Mērķis ir apstrādāt personas datus likumīgā, godīgā un pārskatāmā veidā (likumības, taisnīguma un caurskatāmības princips) attiecībā pret datu subjektu;
3.2. Mērķis ir, lai personas dati tiktu vākti noteiktiem, skaidriem un likumīgiem mērķiem, un netiktu apstrādāti tālāk ar šiem mērķiem nesavienojamā veidā; turpmāku personas datu apstrādi arhivēšanas vajadzībām sabiedrības interesēs, zinātniskiem vai vēstures pētījumiem vai statistikas vajadzībām neuzskata par nesaderīgu ar sākotnējo mērķi (mērķa ierobežojuma princips);
3.3. Mērķis ir tāds, ka personas datiem jābūt adekvātiem, atbilstošiem un nedrīkst būt pārmērīgi attiecībā uz nolūkiem, kādiem tie tiek apstrādāti (datu samazināšanas princips);
3.4. Jācenšas arī nodrošināt, lai personas dati būtu precīzi un vajadzības gadījumā tiktu atjaunināti pieņemamā laikā pēc izmaiņām; mērķis ir veikt visus pamatotos pasākumus, lai nodrošinātu, ka neprecīzi personas dati, ņemot vērā mērķus, kuru dēļ tie tiek apstrādāti, tiek dzēsti vai laboti pieņemamā termiņā (precizitātes princips);
3.5. Mērķis ir saglabāt personas datus tādā formā, kas ļauj identificēt datu subjektus ne ilgāk, kā tas nepieciešams nolūkiem, kuriem personas dati tiek apstrādāti; personas datus var uzglabāt ilgāk, ja personas datus apstrādā tikai arhivēšanas vajadzībām sabiedrības interesēs, zinātniskiem vai vēstures pētījumiem vai statistikas vajadzībām, ievērojot attiecīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kas nepieciešami datu subjekta tiesību un brīvību aizsardzībai (
3.6. Mērķis ir, ka personas dati, ņemot vērā pārziņa apstrādāto personas datu vispārīgo raksturu, tiek apstrādāti tā, lai nodrošinātu pienācīgu personas datu drošību, ieskaitot aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un nejauša nozaudēšana, iznīcināšana vai sabojāšana (integritāte un konfidencialitāte);
3.7. Pārziņa pienākums ir nodrošināt atbilstību iepriekšminētajiem principiem, un viņam jāspēj pierādīt atbilstību (atbildības princips).

4. Šīs politikas pamatā ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 / EK (BDAR). Aizsardzības likums (turpmāk - LLPPD) un citi Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas tiesību akti. Politikā lietotie termini tiek saprasti tā, kā tie ir definēti BDAR un LLPP.

Ja jūs vairs nevēlaties, lai jūsu personas dati tiktu izmantoti tiešā mārketinga nolūkos, lūdzu, paziņojiet mums pa e-pastu: info@komoda.lt
vai tālrunis: +370 65 100 101.